کد خبر:1435

معاون تشکل‌ها وتنظیم مقررات صنفی و سرپرست آمار ومعاونت برنامه‌ریزی مرکز اصناف و بازرگانان تعیین شدند

Print 🖨 PDF 📄طی احکامی از سوی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان،آقایان «سید قاسم گل گواهی و احمد علی بابایی» بترتیب به سمت معاون تشکلها و تنظیم مقررات صنفی و سرپرست آمار و معاونت برنامه ریزی مرکز اصناف و بازرگانان منصوب شدند. پیش از این آقایان «غلامعلی مهدوی و فیروز نظری» عهده دار این مسئولیت‌ها […]

طی احکامی از سوی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان،آقایان «سید قاسم گل گواهی و احمد علی بابایی» بترتیب به سمت معاون تشکلها و تنظیم مقررات صنفی و سرپرست آمار و معاونت برنامه ریزی مرکز اصناف و بازرگانان منصوب شدند. پیش از این آقایان «غلامعلی مهدوی و فیروز نظری» عهده دار این مسئولیت‌ها بودند که در رونوشت احکام از ایشان در دوران تصدی این مسئولیت‌ها قدردانی شده است.

طی احکامی از سوی  رئیس مرکز اصناف و بازرگانان، آقایان «سید قاسم گل گواهی و احمد علی بابایی»  بترتیب به سمت معاون تشکلها و تنظیم مقررات صنفی و سرپرست آمار و معاونت برنامه ریزی مرکز اصناف و بازرگانان  منصوب شدند.پیش از این آقایان «غلامعلی مهدوی و فیروز نظری» عهده دار این مسئولیت‌ها بودند که در رونوشت  احکام از ایشان در دوران تصدی این مسئولیت‌ها قدردانی شده است.

اتاق اصناف شهرستان نجف آباد